ស្រវឹងស្រា​ជោកជាំ ចុះ​ស្រង់​ចក​ក្នុង​ស្រះ​ទឹក​បណ្ដាល​ឲ្យ​លង់​ស្លាប់​បុរស​ម្នាក់​ – CEN