ខ្សែប្រយុទ្ធ Barcelona “​ភ្ញាក់ពីដេក​” លត់ Leganes 3-0 – CEN