​បើក​ផ្សារណាត់​បន្លែ និង ផលិតផល​សុវត្ថិភាព នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​ដើម្បី​ធានា​ឲ្យមាន​ទីផ្សារ​តម្លៃ​កសិផលស​ម្រាប់​កសិករ ក្នុង​រយៈពេល​វែង​ – CEN