ណែនាំ ពលរដ្ឋ ឲ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន នៅពេល​មាន​គ្រោះទឹកជំនន់ និង​បង្ការ​នូវ​ផល​ប៉ះពាល់​សុខភាព​ – CEN