​លោក សុខ ឥសាន បាន​ថ្លែងថា អ្នក​និយាយ​ថា ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត ជាការ​បញ្ចុះសព​ប្រជាធិបតេយ្យ​កម្ពុជា គឺ​ផ្ទុយ​ពី​ការពិត​ – CEN