តុលាការ ឃុំខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ ដែល​ជះ​ទឹក​អាស៊ីត​កណ្តាល​មុខ​ប្រពន្ធចុង​ – CEN