ព្រឺព្រួច​នឹង​ទំនៀមទម្លាប់​ប្ដូរ​សម្លៀកបំពាក់​ថ្មី​ឱ្យ​អ្នកស្លាប់ គួរឱ្យខ្លាច​នៅឥណ្ឌូណេស៊ី – CEN