ប្រយ័ត្ន ! នៅ​ចិន​ឆ្កែ​រត់​បុក​រថយន្ត​ទំនើប ម្ចាស់​ត្រូវ​សង​អស់ ៦.០០០ ដុល្លារ ស្មើ​នឹង​ថ្លៃ​ជួសជុល តែ​… ១/១០ ប៉ុណ្ណោះ ! – CEN