ចន្ទ​គ្រាស​ទាំងស្រុង រយៈពេល​វែង​បំផុត ប្រចាំ​សតវត្សរ៍​ទី ២១ – CEN