បោះឆ្នោត​អាណត្តិ​ទី​៦ មាន អ្នកសារព័ត៌មាន​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ចំនួន ១២០០​នាក់ ចូលរួម​យក​ព័ត៌មាន​ – CEN