គ​.​ជ​.​ប​៖ ព្រឹទ្ធសភា​អាមេរិក និង​អឺរ៉ុប និង​ជប៉ុន ចូលរួម​សង្កេតការណ៍​បោះឆ្នោត នៅ​កម្ពុជា​ – CEN