​អ​.​ប​.​ព ផ្សាយពាក្យ​ប្តឹង​ចោទប្រកាន់​ឈ្មោះ​កែវ វណ្ណឌី ទិញ​ដី​ប្រជាពលរដ្ឋ មិន​ព្រម​ប្រគល់​ប្រាក់​គ្រប់​ចំនួន តាម​កិច្ចសន្យា និង​យកឈ្មោះ​ថ្នាក់ដឹកនាំ មក​សំឡុត​គំរាម​ – CEN