ព្រឹត្តិប័ត្រ​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ស្ថានភាព​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ និងសេចក្តីជូនដំណឹង​បន្ថែម​ស្តីពី​ស្ថានភាព​កម្ពស់​ទឹកទន្លេ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ – CEN