អ្នកបម្រើ​ការ​លើ​យន្ដហោះ​មាន​ហានិភ័យ​កើត​មហារីក​សុដន់​ខ្ពស់​ខុស​ប្រក្រតី​ប្រៀប​នឹង​មុខរបរ​ផ្សេងៗ​ – CEN