សភាវៈ​ចម្លែក​ខ្លួន​ដូច​ជន្លេន​តែ​ធំ ហើយ​… មាន​កន្ទុយ​គួរឲ្យខ្លាច​! (វីដេអូ) – CEN