​ចេះ​អ្វី​ឲ្យ​ប្រាកដ សឹម​អនុវត្ត ពុំនោះសោត​…! – CEN