ម្ចាស់​ហ៊ុន Facebook ស្វែងរក​វិធី​ដក Mark Zucheerberg ចេញពី​កៅអី​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​ – CEN