ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​អ្នកតំណាងរាស្ត្រ​អាណត្តិ​ទី​៦ មាន​ការិយាល័យ ចំនួន​២២៩៦៧ – CEN