ចាប់ផ្តើម​បោះឆ្នោត​ដើម្បី​ជ្រើសរើស​មេដឹកនាំ​ប្រទេស តាមបែប​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ – CEN