អ្នកទៅបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមម៉ោង១រសៀលនេះមានចំនួន ៧០,៤១ភាគរយ ឯសភាពការណ៍សន្តិសុខ មានលក្ខណៈល្អប្រសើរ – CEN