ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម ជូនដំណឹង​បន្ថែម​ពី​ស្ថានភាព​អាកាសធាតុ​ថ្ងៃទី ១៩ – CEN