គ.ជ.ប នឹងសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍​ និង​ការបង្ហាញចំណាប់​អារម្មណ៍ ​របស់​អ្នកសង្កេតការណ៍​អន្តរជាតិ ​ជុំវិញ​ដំណើរការបោះឆ្នោត នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០កក្កដា – CEN