លទ្ធផល​បណ្តោះអាសន្ន អ្នក​បាន​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​ទូទាំងប្រទេស​មាន​ចំនួន​៨០,៤៩% – CEN