នៅមាន​មនុស្ស​1.122 នាក់​ពុំទាន់​រកឃើញ​ក្រោយ​មហន្ដរាយ​បាក់​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​នៅ​ឡាវ​ – CEN