សមត្ថកិច្ចចម្រុះជាង៣០០នាក់ ព័ទ្ធចាប់ជនសង្ស័យ១៤នាក់ ដែលបង្កអសន្តិសុខ ដល់ពលរដ្ឋ ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ – CEN