កម្ពុជា ផ្តល់ជំនួយ ដល់​រដ្ឋាភិបាល​ឡាវ សម្រាប់​ចូលរួម​ជួយ​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់​ – CEN