សន្លឹក​ឆ្នោត​មិន​បានការ​មាន​ច្រើន​នៅ​នីតិកាល​នេះ ក៏​បាន​បង្ហាញ​ឆន្ទៈ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ជា​ការសម្ងាត់​ – CEN