កម្ពុជា បញ្ជូន​សព​ពលរដ្ឋ​ឡាវ​ចំនួន​៣០ ទៅ​ឡាវ​វិញ ដោយសារ​ស្លាប់​ករណី​បាក់​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​អត្ត​ពឺ​ – CEN