គ្រោះថ្នាក់​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​ពេល​អ្នក​បង្វឹក​ក្រពើ​ត្រូវ​… ត្របាក់​! (​វីដេអូ​) – CEN