កម្ពុជា​មាន​សុវត្ថិភាព​ពេញលេញ សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ ខណៈ​៦​ខែ​ដើមឆ្នាំ​២០១៨​នេះ ភ្ញៀវ​ទេសចរ​អន្តរជាតិ មក​ទស្សនា​កម្ពុជា ជាង ៣​លាន​នាក់​ – CEN