អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា ឲ្យ​កាន់តែ​រីក​ចំ​ម្រើ​ន ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព – CEN