ក្មេងស្រី​ម្នាក់​អះអាងថា ឪពុក​របស់​កូន​នាង​គឺជា​ព្រះ​យេស៊ូ​ – CEN