អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ចុះសួរសុខទុក្ខ និង​ជំរុញ​ឲ្យ​កសាង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាច្រើន ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ​សហគមន៍​អណ្តូង ក្រោយ​ការបោះឆ្នោត​ – CEN