បាត់​លុយ​! ស្រាប់តែ​ទទួលបាន​វិញ តាម​បែប​គ្មាន “​អ្នកណា​អាច​គិត​ឃើញ​”! – CEN