​ទីក្រុង​ចិន ហាមឃាត់​ការ​បញ្ចុះសព រួច​ធ្វើការ​វាយ​បំបែក​មឈូស​របស់​ពល​រដ្ឋ បង្ក​ជា​រលក​កំហឹង​ – CEN