ទុកចិត្ត​លើ​មិត្តភក្តិ ឲ្យ​កាត់សក់​ឲ្យ ចុង​ក្រោយ​កវែង​ដូច “​កុក​” ព្រោះ​ម៉ូត​សក់ “​ការ៉េ​”… បែប​ថ្មី​ – CEN