ស្ត្រី​ម្នាក់​ទាញ​ទូរ​ដែក​ត្រូវ​ភ្លើង​ឆក់​បណ្តាលឱ្យ​ដួល​ផ្ងា​ទៅក្រោយ​ស្លាប់​ – CEN