ឱសថ​បំប៉ន​ផ្លូវភេទ​បុរស​ឈ្មោះ MAXMAN ប៉ះពាល់​សុខភាព អាច ស្លាប់​ដោយសារ​ការ​គាំងបេះដូង​ – CEN