ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម ចេញផ្សាយ​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន និង​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ សម្រាប់ ថ្ងៃទី ០១ ខែ​សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ – CEN