គ្រោះថ្នាក់​ដែល​មនុស្ស ៩៩% បានធ្វើ​នៅពេល​កណ្តាស់​! – CEN