ស្ងាត់​ដំណឹង​ឈឹង​! ពេលនេះ​មក​ដឹង​ពី​ស្ថានភាព​ជម្ងឺ​លោក យូ​នី​ស្កូ យ៉ាងណា​ហើយ ? – CEN