​ម្យ៉ាង​ដែរ​កិន​កម្ទេចចោល​ម្តង​ហើយ មិន​រាង នៅតែ​រត់ពន្ធ​ទៀត ឥឡូវ​បន្ត​កិនកម្ទេច​ទៀត ដែល​ម្តងនេះ​គឺ រថយន្ត​ទំនើប​ដល់​ទៅ​… ជាង ៦០ គ្រឿង​ (វីដេអូ) – CEN