រដ្ឋ​មន្ត្រី​ពាណិ​ជ្ជ​កម្ម៖ ទី​ណា​ដែល​ប្រ​ជា​ជន​ជួប​ការ​លំ​បាក ទី​នោះ​មាន​ទេវ​តា​តាម​យក​អា​សា – CEN