ការបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត អាណត្តិទី៦ មានតែគណបក្សចំនួន៣ ដាក់ពាក្យបណ្តឹង២៥២៥ , ពាក្យបណ្តឹងរបស់គណបក្សLDP ២៥២០ – CEN