សភា​អាមេរិក​អនុម័ត​ថវិកា​ចំណាយ​ការពារជាតិ ៧១៦​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN