៧ខែឆ្នាំ២០១៨ បង្ក្រាបជួញដូរ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាង៤ពាន់ករណី ទម្ងន់ជាង៣០០គីឡូក្រាម – CEN