បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៨ ពោរពេញ​ដោយ​សុខ​សុវត្ថិភាព ខុស​ពី​ឆ្នាំ​២០១៣ បង្កើត​ភាពច្របូកច្របល់ និង​ការភិតភ័យ សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN