កំពុង​ឈរ​ដុះធ្មេញ​ត្រូវ​ប្រពន្ធ​លះ​១​កន្ត្រៃ​… ចប់​! – CEN