អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​អាមេរិក និង​រុស្ស៊ី បាន​បដិសន្ធិ​ជីវិត​ឲ្យ​ព្រូន ២​ក្បាល ដែល​មាន​អាយុ​… ៤០.០០០​ឆ្នាំ​! – CEN