លោក​LY TSIEN LONG៖ បង្កើន​ការស្ថាបនា​តំបន់​ដោយ​យក​ASEANជា​ស្នូល​ – CEN